HANNA HI95747-01 铜离子试剂 100次

Packing: pack

Quantity: 100 times

Method: USEPA bicinchoninate.

Detail

 HI95747-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp bicinchoninate của USEPA.

Thuốc thử khi thêm vào mẫu có chứa đồng sẽ đổi màu; nồng độ càng cao, màu càng đậm. Cường độ màu được xác định bởi một quang kế tương thích và nồng độ sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm) hoặc μg/L (ppb) tùy theo máy. 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化