Máy phát hiện thời kỳ động dục gia súc Draminski Hanna

Máy phát hiện thời kỳ động dục cho bò sữa, ngựa cái, cừu, dê, lợn

Không có sản phẩm

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi