HANNA HI83399-11 Bộ CAL Check Cho Máy Đo HI83399

Các giá trị độ hấp thụ ở 420nm, 466nm, 525nm, 610nm và zero

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기