HANNA HI93735-0 경도 시약

HI93735-0 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm).

Thông số

Đóng gói

Chai nhỏ giọt

Số lượng

100 lần

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기